گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 18 بهمن 1396 / شماره 1680 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اقتصاد گلستان چارهای جز فعال کردن بخش خصوصی ندارد یک سوم سرطان ها در صورت تشخیص زودرس قابل درمان است فضای اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم شود