گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 9 بهمن 1396 / شماره 1676 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    سالانه ۲۵۰۰ نفر به تعداد مبتلایان سرطان در گلستان اضافه میشود مجوز طب تسکینی در گلستان اخذ شد خطر آسیب های اجتماعی بیشتر از دشمنان خارجی نظام است بهره مندی 8200 خانوار گلستانی ازخدمات طرح های جهادکشاورزی کمبود امکانات جادهای عامل افزایش حوادث رانندگی در گلستان