گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۴ دي ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۶۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مدیران برای جذب بودجه از منابع مالی تعیین تکلیف نشده تلاش کنند ۱۰۰ کانکس توسط صنعتگران گرگانی به کرمانشاه ارسال می شود