گرگان - سه شنبه 20 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 4 دي 1396 / شماره 1662 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مدیران برای جذب بودجه از منابع مالی تعیین تکلیف نشده تلاش کنند ۱۰۰ کانکس توسط صنعتگران گرگانی به کرمانشاه ارسال می شود