گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    سوم ربیع الثانی روز گرگان است بودجه ۳۰ میلیارد تومانی برای پارک ملی گلستان  مشکلات عبور و مرور در گرگان معلولان را منزوی کرده است طرح جنگلانه با هدف حفاظت از منابع طبیعی در گلستان اجرا می شود پژوهشگران گرگانی دستاورهای خود را در اختیار شورا قرار دهند