گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 22 آذر 1396 / شماره 1657 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    یادداشت- چاپ دیوان صدقی استرآبادی - محمد انصار طرح احیاء نقش مشاوره ای معلمان مدارس اجرا می شود  زمان ارسال آثار به سومین جشنواره رسانه ای ابوذر گلستان تمدید شد همایش حجاب پژوهی با تاکید قرآن و سنت در گلستان برگزار می شود  سالانه ۲۰ هزار دانش آموز در گلستان به مراکز مشاوره ارجاع می شوند 30 تا 40 درصد روستاهای واجد شرایط کشور کتابخانه عمومی دارند