گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 11 آذر 1396 / شماره 1653 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بازسازی ۹ روستای زلزله زده در کرمانشاه بر عهده گلستان قرار گرفت دلسوزی ها مانع بهره برداری از عرصه های طبیعی نشود