گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 8 آذر 1396 / شماره 1652 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اکتفا به بودجه های دولتی راهگشای توسعه نیست 19 هزار هکتار از اراضی آزادشهر به کشت گندم، جو و کلزا اختصاص یافت پژوهش یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه کشور است هدف طب تسکینی کاهش درد بیماران است خزانه دار کل کشور: درآمد نفتی ۸ ماه نخست امسال بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان است دو انتصاب در فرمانداری های استان گلستان