گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پتانسیل فضای مجازی در راستای توسعه فرهنگی بهره گیری شود فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی در ایران مهندسان خود را ملزم به اجرا و رعايت مقررات ملي ساختمان بدانند ۷۰ مرکز تخصصی علمی در گلستان راه اندازی می شود دایره المعارف اخلاق پزشکی اسلامی تدوین میشود  ثبت ملی قیام 5 آذر گرگان