گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 29 آبان 1396 / شماره 1649 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    مهندسان در زمان ساخت هر سازهای خانواده خود را ساکنان آن بدانند  کمک اصناف گلستان به زلزله زدگان غرب کشور معلولیت در گلستان بیش از میانگین کشوری است کم توجهی به ایجاد مشاغل سبز علمکرد دولت در مهارت آموزشی دانشگاه ها ضعیف است