گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 22 آبان 1396 / شماره 1647 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    یک میلیون و 150 هزار کشاورز زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی می روند تحقق ۳۵ درصد بودجه شهرداری گرگان طی ۷ ماه گذشته  کارکنان گمرکات گلستان حمایت مالی از 40 یتیم گنبدی را برعهده گرفتند گلستان با ظرفیتی بکر درتوسعه کشت کلزا و خودکفایی تامین روغن مراکز آموزش فنیوحرفهای گلستان آماده بازدید علاقه مندان است