گرگان - سه شنبه 24 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 29 مهر 1396 / شماره 1637 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان: محور توسعه گلستان از اقتصاد مقاومتی می گذرد ۸۰۰ زن در ناوگان حمل و نقل شهری گلستان فعالیت می کنند