گرگان - سه شنبه 24 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 24 مهر 1396 / شماره 1636 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    تحریف نام خلیج فارس نشانه نداشتن اطلاعات تاریخی است شش هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستند هفت هزار و 500 نابینا تحت پوشش بهزیستی گلستان هستند 20 دوربین ثبت سرعت در گلستان به بهرهبرداری رسید منتظر اعلام نظر مشاوران تخصصی درباره خلیج گرگان هستیم