گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۳۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    گلستان در بخش بیماران سرطانی با کمبود تجهیزات مواجه است پادرمیانی علما و ریش سفیدان برای حل و فصل دعاوی خانوادگی در گلستان توانمندسازی معلم برای افزایش کیفیت آموزش ها ضروری است نخستین اورژانس هوایی گلستان در فرودگاه گرگان مستقر می شود فصلي نو با جوانگرايي سیاوش بسطامی