گرگان - سه شنبه 24 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 22 مهر 1396 / شماره 1635 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    گلستان در بخش بیماران سرطانی با کمبود تجهیزات مواجه است پادرمیانی علما و ریش سفیدان برای حل و فصل دعاوی خانوادگی در گلستان توانمندسازی معلم برای افزایش کیفیت آموزش ها ضروری است نخستین اورژانس هوایی گلستان در فرودگاه گرگان مستقر می شود فصلي نو با جوانگرايي سیاوش بسطامی