گرگان - چهارشنبه 26 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۲۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    کارگاه ها و واحدهای صنعتی گلستان ایمن سازی شوند صدور رایگان پروانه ساختمان برای افراد تحت پوشش بهزیستی نهاد کتابخانه های عمومی، بودجه ای برای احداث کتابخانه ندارد عدم نظارت بر تولید لباس فرم دانشآموزان ضرورت همگرایی متخصصان در پدیده سد سازی در کشور محمد علی صلبی