گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 16 مرداد 1396 / شماره 1613 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    13 درصد دانشآموزان گلستان از طریق مدارس غیردولتی تحتپوشش قرار گرفتند نزاع و درگیری با سلاح سرد در میدان بار گرگان گلستان میزبان دومین جشنواره ملی نقاشی «آیات» میشود مدیرکل اوقاف گلستان: معارف قرآنی باید به بطن جامعه کشیده شود