گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۹۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    دولت اصلاح و اعتدال و ضرورت استفاده از خرد جمعی اقوام و مذاهب / عظیم قرنجیک مدیرعامل شرکت برق گلستان: در تأمین برق گلستان دچار چالش هستیم شنا کردن در تأسیسات آبی گلستان ممنوع است