گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 8 خرداد 1396 / شماره 1588 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    روستاهای گلستان ظرفیت بالایی برای تامین درآمد پایدار دارند بیش از ۹۵ درصد اعتبارات هزینهای گلستان محقق شد تاسیس نخستین ارکستر ملی ویژه ایران با نام « لگاتو»