گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۸۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    روستاهای گلستان ظرفیت بالایی برای تامین درآمد پایدار دارند بیش از ۹۵ درصد اعتبارات هزینهای گلستان محقق شد تاسیس نخستین ارکستر ملی ویژه ایران با نام « لگاتو»