گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 3 خرداد 1396 / شماره 1586 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    فراز ی از وصیتنامه سردار شهید علیرضا طغرایی معاون برنامه و بودجه گلستان: ۲۰ درصد شاغلین گلستان اشتغال ناقص دارند تدارک افزون بر 2 هزار برنامه بزرگداشت سوم خرداد در گلستان اعتراض 89 نامزد شورای شهر گرگان صیادان مراقب باشند