گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۸۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    فراز ی از وصیتنامه سردار شهید علیرضا طغرایی معاون برنامه و بودجه گلستان: ۲۰ درصد شاغلین گلستان اشتغال ناقص دارند تدارک افزون بر 2 هزار برنامه بزرگداشت سوم خرداد در گلستان اعتراض 89 نامزد شورای شهر گرگان صیادان مراقب باشند