گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ / شماره ۱۵۶۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    خط عریض راهآهن اینچه برون خرداد امسال بهرهبرداری میشود تبلیغات زود هنگام کاندیداها در فضای مجازی رصد می شود زیرساخت شهرکهای صنعتی گلستان ارتقاء می یابد حضور نمایندگان مجلس در حوزه تولید گلستان کمرنگ است وزرای تعاون و ارتباطات به گلستان سفر میکنند