گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 16 فروردين 1396 / شماره 1567 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    استاندار گلستان: کمرنگ کردن انتخابات خیانت به انقلاب و نظام است موفقیت ۷۰ درصدی طرح صیانت از بنیان خانواده در گلستان اقتصاد کشور با وضع مطلوب فاصله دارد