گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵ / شماره ۱۴۹۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


  • مازندران





    برنامه حضور مقامات کشوری در گلستان اعلام شد خرید آفتابگردان در مازندران ۱۴ درصد رشد یافت ۳۶ پروژه با هزینه ۲۵ میلیاردی در گلستان به بهره برداری می رسد پارک علم و فناوری گلستان بستری برای رشد شرکت های دانش بنیان نوپا پروژههای اقتصاد مقاومتی بخش کشـاورزی گلسـتان آغاز شد