گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۸۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • زبان رمزی لوترای استرآبادی هفتاد و دومین زادروز قلندر موسیقی ایران در گرگان برگزار شد قاضی برهان الدّین احمد سیواسلی  تغییر نام و تضعیف هویت