گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۷۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  •  الدولة النظامیة  با رجوعی دوباره به ماجرای حسنک وزیر بایسته ها و شایسته ها نقدی بر طراحی پوستر درسگفتای از صالح نجفی چگونه افلاطون بخوانیم؟