گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 14 آذر 1397 / شماره 1770 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • زندگی به آشوراده برمی گردد رشد ۷۳ درصدی صادرات از مرز اینچه برون در ۸ ماهه سال ۹۷ ۷۴ مرکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی در گلستان وجود دارد صادر ات را حمایت می کنیم اتمام ۳ پروژه آبخیزداری صندوق توسعه ملی در گلستان نرم افزار تلفن همراه حمل و نقل شهری به زودی در گرگان بهره برداری می شود  ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی در گلستان به بیت المال بازگشت