گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 5 آبان 1397 / شماره 1760 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • آقای شاعر تولدت مبارک  آشنایی با علی اکبرمفیدی لزوم برگزاری همایش چهارصدمین سال درگذشت میرداماد و هفتصدمین سال تولد میر سید شریف جرجانی وضعیت خلیج گرگان اضطراری نیست