گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • آقای شاعر تولدت مبارک  آشنایی با علی اکبرمفیدی لزوم برگزاری همایش چهارصدمین سال درگذشت میرداماد و هفتصدمین سال تولد میر سید شریف جرجانی وضعیت خلیج گرگان اضطراری نیست