گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 17 مرداد 1397 / شماره 1734 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • خلیج گرگان درآستانه خشک شدن است  کاهش ۶ درصدی تلفات حوزه درون شهری در گلستان گلستان تنها بر پایه کشاورزی نمی تواند توسعه یابد فقر مهارتی چالش اصلی جامعه است  کاهش خرافات در اجرای مناسبت های مذهبی گلستان  ۳ کتابخانه روستایی در گلستان افتتاح می شود  دولت به مرزنشینان توجه بیشتری کند 345 نفر در کلاله صاحب اشتغال پایدار شدند