گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 21 خرداد 1397 / شماره 1714 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • (نگاهی به مجموعه شعر «سِفرِ سَفَر» از وحید داور) سِفری برآمده از سَفَرهای مقدس همه مردم جهان به یک زبان سکوت میکنند کاریکلماتور و پرویز شاپور کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی سروده ای از محمد مطلوب سروده ای از هوم بزی