گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • (نگاهی به مجموعه شعر «سِفرِ سَفَر» از وحید داور) سِفری برآمده از سَفَرهای مقدس همه مردم جهان به یک زبان سکوت میکنند کاریکلماتور و پرویز شاپور کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی سروده ای از محمد مطلوب سروده ای از هوم بزی