گرگان - شنبه 28 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 18 بهمن 1396 / شماره 1680 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • تا مپنداری که راهی کوته است نقش پیچیدهی دانش در دگرگونی ها و رخدادهای سیاسی اجتماعی جامعه: موردسیدجواد طباطبایی شایگان؛ روشن فکری بهداشتی صادره از جنوب تنهای متناهی - حامد روشنی راد برگمان ، معصومیت و فلسفه - سید مهدی ناظمی قره باغ