گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  •  فلسفۀ مشرقی و فلسفۀ مغربی! ما چطور شادی می کنیم ؟ دیالوگ، سخن و سکوت (تأملی فلسفی درباره پرسونای برگمان) چهار کارکرد فلسفهی سیاسی