گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • اعتراض اهالی سعدآباد راه به جایی نبرد زندگی در جوار فاضلاب بهره برداری از ساختمان جدید مرکز جامع توانبخشی معلولین بهکوش دستگاههای گلستان در پرداخت برخی دیون مالی حمایت نمی کنند پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در گلستان نقدی بر سخنان امام جمعه بندرترکمن در باب یک انتصاب لطیف ایزدی کمبود قاضی درگلستان