گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 13 آذر 1396 / شماره 1654 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • شاعر عارف یا درویش شاعر غیاب مفهوم دیگری در نوشتار امکان ندارد مازیار عارفانی  پرسه در کوچه های موسیقی ديدن بيژن الهی به مناسبت سالروز درگذشتش