گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۵۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • جنگلهای گلستان رکورد دار آتشسوزی کارکنان بانک ملی گنبدکاووس حمایت مالی 30 یتیم را برعهده گرفتند عواید موقوفات صرف رفع نیاز محرومان می شود فقط ۵ درصد اعتبار تکمیل طرح های گلستان محقق شده است حادثه ۵ آذر گرگان یکی از حلقه های مستحکم دوران انقلاب است