گرگان - شنبه 28 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 13 آبان 1396 / شماره 1643 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  • ترجمه در غیاب تخصص ؛ نزاع با مدعیان ترجمه تعریف اصطلاحات دشوار کتاب «هستی و زمان»