گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ / شماره ۱۶۴۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه


  • ترجمه در غیاب تخصص ؛ نزاع با مدعیان ترجمه تعریف اصطلاحات دشوار کتاب «هستی و زمان»