گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 20 دي 1395 / شماره 1539 / 4 صفحه
  • در اين صفحه


  •  چرا نیما؟ یادداشتی از حسین عبدالوند ( چیزی مقدمتاً دربارهی رسیدنِ شعرِ فارسی به شعرِ نیما یوشیج ) نـیـمـا و شـعـر فـارسـی نیما، سادهنویسی و قضاوتِ زمانه - شاهین شیرزادی  صدای داورک - شعله مدحتي