گرگان - سه شنبه 3 اسفند 1395 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 2 اسفند 1395 / شماره 1556 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۹۵ درصد آب مصرفی گلستان از زیر زمین تامین میشود به دلیل غیبت برخی اعضا؛ صحن علنی شورای شهر گرگان تعطیل شد مشترکان صنعتی وکشاورزی تشویقی می‎گیرند