گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۹۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    به بهداشت حقوقی شهروندان توجه شود متهم به قتل در گمیشان بازداشت شد بیش از ۴۰۰۰ عدد داروی غیرمجاز در شهرستان کلاله معدوم شد ۶۰۰۰ قطعه مرغ فاقد مجوز در حال خروج از گلستان کشف شد کشف جسد در رودخانه سرخنکلاته گرگان بخشی از علم کشور انبار می شود دریافت پول در النگدره به کاهش گردشگر منجر می شود کابل برقی که جان سارق را در گلستان گرفت