گرگان - پنج شنبه 18 آذر 1395 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 17 آذر 1395 / شماره 1526 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    باحضور صدها تن از علاقه مندان ، آیین اختتامیه ی« سوگواره ی شعر آیینی آسمانی ها» برگزارشد  صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان با کمـبود منابع مواجه است ابهام در نحوه جبران خسارت باغداران استاندار گلستان شایعات را تکذیب کرد؛ اعتبارات بندر خشک گلستان برگشت نخورده است معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون آب پاکی را روی دست مردم یخت؛ مشکل اشتغال گلستان تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد  دانشـگاه گلسـتان نیازمـند مشـارکت خـیرین برای ساخت خوابـگاه کاهـش بارش های آبان در گلسـتان